خلاقیت چیست؟

به طور کلی می توان اینگونه استنباط کرد که ایده ها یا راه حل های غیرمعمول و جدید را در نظریه ها، خلاقیت نامیده اند و بر خلاقیت همان...