09:00 AM - 05:00 PM

پنج شنبه 28 بهمن ماه 1400

جشنواره یک روزه مهارت و کارآفرینی، به عنوان یک رویداد یک روزه...

Feb 17, 2022
09:00 AM - 05:00 PM

پنج شنبه 23 دی ماه 1400

جشنواره یک روزه "خلاق شو"، یکی دیگر از ابتکارات گروه تخصصی پویانش...

Jan 13, 2022
09:00 AM - 05:00 PM

پنج شنبه 27 آبان ماه 1400

جشنواره یک روزه Kids Land ویژه کودکان 3 تا 7 ساله می...

Nov 18, 2021
09:00 AM - 05:00 PM

پنج شنبه و جمعه 25-26 آذر ۱۴۰۰

فستیوال دانش آموزی پویاکاپ، ویژه دانش آموزان در سطح شهرستان های سراسر...

Dec 16, 2021